ขยายผลการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
สพป.ปทุมธานีเขต๑จัดอบรมขยายผลการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-OFFICE ๒๕๕๖
ให้กับรองผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในกลุ่ม ณ ห้องประชุม
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖